Tính quang hoạt của một phân tử Hữu cơ là sự bất đối xứng trong công thức cấu tạo của nó (chirality) có thể tạo thành từ: (1) Tâm thủ tính (chiral center, (2) Diện thủ tính (chiral plane), (3) Trục thủ tính (chiral axis), (4) Loa truyền thủ tính (chiral helix). Thuật ngữ tính bất đối (chiral) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ χειρ nghĩa là bàn tay nên mới được dịch là thủ tính (mang tính chất bất đối của đôi bàn tay).

https://drive.google.com/file/d/1RecoHEXMoz5WvEmOtChSnAxoZWDwOdeE/view?usp=drive_link

Leave a Reply