Máy xét nghiệm định lượng được áp suất thẩm thấu huyết tương nhưng thứ nguyên là mOsm/Kg nước gọi là Osmolality. Osmolarity (mOsm/L) là tổng số hạt trên thể tích dung môi còn osmolality là tổng số hạt trên khối lượng dung môi. Các phép đo osmolarity phụ thuộc vào nhiệt độ vì thể tích dung môi phụ thuộc vào nhiệt độ. Trên thực tế osmolarity thường được ước tính dựa vào nồng độ Na+, glucose và BUN.

https://drive.google.com/file/d/1-fr46Q0nwhQobdl-qTiVhZOfFsCWU6PW/view?fbclid=IwAR0-vszY3DIVRRkLiKrbedtgFQa5aPB7Q_UHi_YHi9J0HuxUs7JEpufWWuI

Leave a Reply