Gradient là một dạng của năng lượng (thế năng). Nếu một chất tan phân cực không tích điện thì thế năng được tạo ra do sự chênh lệch về nồng độ chất đó hai bên màng tế bào gọi là gradient nồng độ (Concentration gradient) hay gradient Hóa học (Chemical gradient). Nếu một chất có tích điện, ở đây xét cụ thể là ion vô cơ, thì nó sẽ tạo ra thêm một loại thế năng khác do sự chênh lệch về điện tích gọi là gradient điện học (Electrical gradient). Một ion khi tan cũng tạo ra nồng độ nên cũng tạo ra Chemical gradient. Hợp lực của Chemical gradient và Electrical gradient gọi là gradient điện hóa (Electrochemical gradient).

https://drive.google.com/file/d/1xjJKFpjgVi22qEjNCRsUFuuafLNPvb49/view?fbclid=IwAR2ab9J_TUNo_x88bBEZtFJo_xdzJD4tTkDvZNahFEsIbN_afRSPndN09Us

Leave a Reply